Jan Bechyně: Podařilo se město oddlužit a zajistit mu trvalý příjem

Jan BECHYNĚJiž osm let je radním za sdružení Město pro rodinu – rodina pro město. Jako člověk pracující mnoho let v oblasti bankovnictví má Jan Bechyně k číslům blízko, proto mu byl v rámci rady města svěřen úkol dohlížet na městské finance. To obnáší přípravu rozpočtu města a dohled nad jeho čerpáním, případně návrhy rozpočtových opatření třeba v případě získání dotace. Jak je na tom Nové Strašecí z hlediska financí jsme se zeptali v této předvolební době, a tak došlo i na hodnocení uplynulého období a právě probíhající volební kampaň.


Jak je vlastně město aktuálně zadlužené?

Ke konci roku 2018 budeme předávat fakticky oddlužené město. Podařilo se nám zbavit dlouhodobých úvěrů z minulosti a ke splacení na další rok zbude skutečně zanedbatelná částka: 90 tisíc korun.

Mluví se hodně o využití dotací, ty jsou však jednorázové a nenárokovatelné. Kde jinde může město hledat rezervy pro zvýšení příjmů?

Vysoké úspěšnosti při získávání dotačních titulů si cením, ale nespoléháme samozřejmě jen na ně. Podařilo se nám získat nové trvalé příjmy pro město, které jsou dost významné. Z pronájmu kanalizace a čističky jde o částku přes 3 miliony ročně, z pronájmu teplárenství o částku přibližně 1,7 milionu. Tyto příjmy dříve vůbec neexistovaly. Vodovodní soustavu v hodnotě desítek milionů pronajalo předchozí vedení města za 100 korun ročně! Kanalizační soustava – ačkoli byla provozována Středočeskou vodárenskou – nebyla po celou dobu pronajata vůbec. Příjem z ní byl tedy po celá léta zbytečně nulový. Dnes tento příjem slouží jednak k opravám a hlavně naplňuje fond určený pro budoucí investice do kanalizace a pro splátky úvěrů. V případě teplárenství se během sedmi let vybralo na nájmu kolem 9,5 milionu korun, což nám umožnilo investovat tuto částku zpátky do modernizace a vyšší účinnosti teplárenství v našem městě.

Opozice kritizuje aktuální vysoký zůstatek na běžném účtu města. O jakou částku jde?

Na základním účtu města je zhruba 60 milionů korun. To na první pohled a bez znalosti souvislostí může znít jako opravdu vysoká částka, ale její výše má své opodstatnění. Přístavba základní školy a rekonstrukce všech stávajících městských budov byla přednostně hrazena právě z přidělené dotace ve výši téměř 80 milionů. Nyní jsme ve finální fázi těchto stavebních úprav a nadchází doba, kdy bude nutné dofinancovat tyto změny z vlastních peněz. Půjde zhruba o 30 milionů. S tím jsme samozřejmě počítali, a proto je nutné mít peníze připravené na účtu. Opozice při své kritice zapomíná ještě na další podstatnou věc. V současné době probíhá výběrové řízení na výstavbu kanalizace a čističky odpadních vod. Při očekávaných výdajích 110 milionů a získání dotace přibližně 70 milionů lze snadno spočítat, že aktuální zůstatek na účtu města se vyčerpá. A proto je dobře, že je právě takový, jaký je.

Výstavba kanalizace bude znamenat další nutné, související výdaje… Bude na to město mít?

Je pravda, že výstavba kanalizace je spojena s rekonstrukcí silnic a chodníků, dále s rekonstrukcí veřejného osvětlení a podobně. Bude záležet na příštích zastupitelích, jak k těmto otázkám přistoupí. Lze přijmout rozhodnutí zrekonstruovat silnici v celé šíři nebo vždy jen „zazáplatovat“ výkop. Naše stanovisko je: když se to dělá, tak ať se to dělá pořádně. A to i za cenu, že bude nutné použít úvěr. Díky zmiňovaným příjmům z pronájmu kanalizační soustavy jsou zdroje pro splácení takového úvěru předem zajištěny.

Ve volební kampani se setkáváme s různými sliby, jejichž realizace by se do hospodaření města určitě promítla. Mám na mysli např. příslib výstavby 50 nových městských bytů. Co tomu říkáte?

Projekt výstavby 50 bytů na zelené louce si ekonomicky nedokážu představit. Reálná cena na vybudování bytu o výměře 30 m2 by představovala téměř 2 miliony, pokud předpokládáme využití vlastního pozemku v majetku města. Bavíme se tedy o investici blížící se 100 milionům korun. Je jasné, že jediná možnost by byla využít úvěr, za který bychom na úplném počátku jen na úrocích platili 2 miliony – předpokládám zde úrokovou sazbu 2 % ročně. Z čeho by se tento úvěr splácel? Z nekomerčního nájemného by se pokryl jen úrok a možná nepatrná část jistiny. Nejsem zastáncem takovéhoto extrémního zadlužení celého města kvůli projektu, který by sice přinesl výhodu pro konkrétních 50 nájemníků, ale peníze by chyběly jinde. Je spousta dalších důležitých oblastí, kde jsou prostředky města potřebné. Třeba je zde ještě mnoho silnic a chodníků, které je nutné dostat do lepší kondice.

Téma výstavby dostupných bytů pro Vás tedy není téma?  

Další rozvoj bytového fondu především pro sociálně potřebné tedy podporuji, ale s rozumným zapojením rozpočtu. Město má již dnes určitý bytový fond, který za netržní nájemné pronajímá. Jedná se především o sociální byty. Tuto oblast by určitě mělo i nadále podporovat. Dnes je připraven projekt na vybudování 10 malometrážních bytů v budově bývalé Početky. Momentálně čekáme na výsledek žádosti o dotaci. Pokud se podaří získat dotaci v maximální hodnotě 9 milionů, bude potřeba dofinancovat 1,8 milionu. To je naprosto rozumná a reálná částka.

Kromě toho bych rád připomněl, že díky schválení nového územního plánu došlo ke změně využití některých lokalit právě ve prospěch výstavby bytových domů. Rozvoj v oblasti nabídky dostupného bydlení lze tedy očekávat i díky zapojení soukromých investorů.

Jak Vám opozice během tohoto volebního období „zatápěla“?

V průběhu zastupitelstev plnila opozice svoji roli, jak se dalo předpokládat. Mohu k tomu jen říci, že jsem zastáncem faktů a nikoliv bezobsahového řečnění. Pokud jde o odvedenou práci, tak je namístě posoudit zejména vedení kontrolního a finančního výboru, které jsme opozici svěřili v souladu s nepsanými pravidly a tradicí. Kontrolní výbor podle mého názoru pracoval na jedničku. Finanční výbor hodnotím velmi kriticky. Vedení Pavla Nováka bylo chaotické, svolávání výboru bylo často na poslední chvíli. To se samozřejmě projevilo na výsledcích: za vše hovoří fakt, že se tomuto výboru nepodařilo projednat a odhlasovat některé návrhy rozpočtu a závěrečného účtu.

Nedávno jsem prošel všechny zápisy ze zastupitelstev a shledal jsem, že opozice předložila pouze osm řádných vlastních bodů na projednání za celé čtyři roky. Tedy pouhé dva návrhy za celý rok! Pro srovnání dodejme, že rada města během čtyř let přijala přes 1 400 usnesení, zastupitelstvo přes 250. Lze dohledat, že opozice fakticky neprojevila nesouhlas s žádným z přijatých usnesení. Všechny tyto informace jsou dohledatelné díky transparentnosti zápisů z rad města včetně důvodových zpráv a díky zveřejňování uzavřených smluv na webových stránkách města. Tato praxe na městě před osmi lety nebyla. Tehdy zveřejňované zápisy z rady města obsahovaly jen holá usnesení, smlouvy zveřejňovány nebyly. Stávající praxe s důrazem na transparentnost vedla mj. k udělení ocenění „přívětivý úřad“ v posledních dvou letech.

Jak vnímáte dosavadní průběh předvolební kampaně?

Někdy si myslím, že už mě nemůže nic překvapit, ale některá vyjádření jsou skutečně neuvěřitelná.

Jako největší absurditu letošních voleb vnímám bod volebního programu „Podnikneme všechny kroky proti výstavbě průmyslových hal na Mackově hoře“, které hlásá sdružení Společně pro Nové Strašecí a Pecínov vedené Pavlem Novákem. Uvedený bod i vyjádření kolem něj záměrně navozují dojem, že vedení města snad prosazuje zastavění Mackovy hory halami. Samozřejmě pravý opak je pravdou, Město pro rodinu takový typ využití daného území nepodporuje. Finální využití bude vycházet z územní studie, která musí být přijata do sedmi let.

Pavel Novák zde spoléhá na to, že si lidé nepamatují některé skutečnosti. Pověřeným zastupitelem v první a nejdůležitější fázi pořizování územního plánu byl od března 2012 až do prosince 2014 zastupitel Pavel Novák. Jeho úkolem bylo koordinovat veškeré kroky. V materiálech pro jednání zastupitelstva dne 30. 1. 2014, v kterých nebyly zařazeny žádné mapové podklady, je uvedeno, že určený zastupitel pro územní plán Bc. Pavel Novák dne 20. 9. 2013 souhlasil se zněním předloženého pracovního návrhu zadání Územního plánu Nového Strašecí. A součástí tohoto návrhu zůstala z původních územních plánů na Mackově hoře právě inkriminovaná teoretická možnost výstavby hal. Proč nekonal pověřený zastupitel již v roce 2013? Proč neproběhla širší diskuse zastupitelů a občanů, zda tento způsob využití této lokality ponechat?


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..