Programové prohlášení koalice ČSSD, MPR-RPM a Nezávislí 2018 na období 2018-2022

Preambule

Programové prohlášení pro Nové Strašecí je dokument, který vyjadřuje vůli zastupitelů z volebních uskupení ČSSD, Město pro rodinu – rodina pro město a Nezávislí 2018 prosazovat společné cíle v zastupitelstvu a radě města Nové Strašecí


Koncepční rozvoj a investice

 • Vytvořit komisi pro strategický rozvoj s účastí zastupitelů všech stran a sdružení
 • Zvyšovat kvalitu života na sídlištích ve městě (další parkování, vytváření míst pro trávení volného času aj.)
 • Pod dohledem městského architekta a se zapojením veřejnosti pokračovat v přípravách na rekonstrukci náměstí s využitím architektonické soutěže.
 • Připravit Územní studii pro zónu severozápad.
 • Koncepčně zrekonstruovat a zateplit Novostrašecké kulturní centrum.
 • Provést studii proveditelnosti realizace bazénu či koupaliště, případně zahájit práce na jeho vybudování.
 • Sledovat stav budov v Hamiru a připravit koncepci využití prostoru.

Transparentnost a vstřícnost města

 • Pravidelně zapojovat občany do rozhodování o podobě investic v místě jejich bydliště.
 • Pokračovat v digitalizaci městského úřadu a rozvíjet podporu elektronické komunikace s občany, včetně modernizace webu.
 • Obhájit umístění v soutěži Přívětivý úřad, kde jsme dvakrát vyhráli.
 • Revidovat grantový systém a zvýšit jeho transparentnost zavedením registru podpory spolků.

Doprava

 • Dohlédnout na rekonstrukci krajského průtahu městem, aby co nejméně zasáhla občany.
 • Pokračovat v rekonstrukci chodníků a komunikací po celém městě.
 • Spolupracovat na modernizaci a rozvoji vlakové dopravy a její lepší přístupnosti.
 • Odlehčit dopravní zátěž Žižkova náměstí budováním alternativních tras, kam bude přenesena část dopravy.
 • Rozvíjet síť cyklostezek ve městě a v okolí.

Podpora rodin

 • Vytvořit koncepci údržby a budování obecního bytového fondu s přihlédnutím k demografii a dotačním příležitostem.
 • Postavit nové městské byty v bývalém okresním domě.
 • Rozšířit nabídku aktivit pro mládež a její volný čas (např. vybudování skate parku).
 • Ve spolupráci s městským architektem vytvořit ve městě místa, kde mohou lidé trávit volný čas (posezení u dětských hřišť, možnosti občerstvení aj.).
 • Zajistit předškolní péči pro všechny děti, jejichž rodiče to potřebují.
 • Monitorovat každoročně hazard ve městě s přihlédnutím k aktuální legislativě a jeho dopadům na občany města.

Ochrana životního prostředí

 • Soustavně usilovat o ochranu životního prostředí a snížení zátěže klimatu (hledání ekologičtějších verzí nových investic ve městě, ochrana půdy a lepší hospodaření vody v krajině aj.)
 • Nadále zlepšovat odpadové hospodářství a zvýšit poměr třídění odpadů
 • Dokončit kanalizace ve městě a postavit novou čistírnu odpadních vod.

Infrastruktura

 • Zrekonstruovat a zateplit celou budovu TESLA.
 • Pokračovat v investicích do teplárenství
 • Pokračovat v řešení lokality Křivoklátská vyhlídka

Jan Bechyně, Jan Bureš, Jan Kleindienst, Eliška Kodyšová

Jana Bláhová, Karel Filip, Vladimír Kozel, Bedřich Müller, Martin Vondra

Jiří Bouček, Michal Bünter, Alexandra Tůmová