Vodní prvek na náměstí

Vítězné návrhy soutěže o vodní prvek na náměstí si můžete prohlédnout na stránce města. Jaký bude jejich další osud? Všichni tři ocenění autoři doporučili, aby se prvek řešil v kontextu celého náměstí. To je i náš názor a proto je dobře, že se jednotlivými návrhy i celým náměstí zabývá nově vzniklá komise ZM pro revitalizaci Komenského náměstí a přilehlých ulic – viz naše předchozí informace.

Územní plán a jak je to doopravdy

Pan Bc. Pavel Novák ve svém článečku (HALY U ROZHLEDNY NECHCEME – PODÁVÁME PŘIPOMÍNKU NA MĚSTO) uvádí některé nepravdivé informace, považuji za důležité uvést vše na pravou míru. Podívejme se do historie. O pořízení nového územního plánu rozhodlo zastupitelstvo města na svém jednání 1.3.2012 a tehdy také jmenovalo Bc. Pavla Nováka tzv. určeným zastupitelem pro pořízení územního plánu. Podle stavebního zákona obec vstupuje do pořizování územního plánu prostřednictvím určeného zastupitele, který spolupracuje s pořizovatelem a má za úkol zajistit stálý přehled obce o všech fázích pořizování ÚP. Schválení zadání ÚP zastupitelstvem včetně vyhodnocení došlých stanovisek proběhlo až 30.1.2014. Tato poměrně dlouhá prodleva vznikla i díky nečinnosti pana zastupitele, který musel být opakovaně žádán, aby spolupracoval. V tomto období neinformoval Bc. Novák ani jednou zastupitele, ani radní (byl členem rady) a ani občany o průběhu pořizování, ani o došlých stanoviscích. Neinformoval ani o tom, že v říjnu 2014 proběhne tzv. společné jednání s dotčenými orgány k návrhu ÚP, které bylo důležitým bodem celého procesu a  zde byla možnost vyjádřit se k celému návrhu.  Je tedy podivné, že nyní deklaruje, že toto hodlá aktivně konat v budoucnu. Teď už je poněkud pozdě. V prosinci 2014 jsem byla určenou zastupitelkou jmenována já. Proces pořizování pokračoval dále. V prosinci 2015 proběhlo první veřejné projednání, po kterém se mohli občané k návrhu ÚP vyjadřovat. K podaným námitkám a připomínkám se vyjádřila pořizovatelka i zpracovatel. Dále byli požádáni o vyjádření všichni zastupitelé, (opoziční se většinou nezúčastnili) a většinový názor byl předán k zapracování. Protože bylo veliké množství podaných podnětů, bylo svoláno ještě jedno veřejné projednání. Toto proběhlo 20 června 2017. Opět musí proběhnout vyhodnocení všech podnětů a pak již bude ÚP připraven pro projednání v zastupitelstvu města.

Změny, které uvádí pan Novák, nepopisuje pravdivě. Izolační pás kolem průmyslové zóny nikam nezmizel, je navržen v šířce minimálně 30 metrů, etapizace zde nikdy nebyla navrhována ani současný ÚP ji neřeší. Pokud se o etapizaci hovořilo, týkala se vztahu mezi dvěma průmyslovými zónami. Podle námitek mnoha vlastníků pozemků zde, byl snížen celkový podíl zeleně na minimálně 30 procent. Dále je potřeba říci, že ÚP neřeší detailně, co kde bude stát. Určuje pouze využití jednotlivých ploch daného území. Další je věcí plánovací smlouvy a město zde bude mít důležité slovo. V roce 2014 zastupitelstvo žádný plán průmyslové zóny neschvalovalo.

místostarostka města za MPR RNDr. Libuše Vosátková