Billa má zelenou – vítězství pro občany nebo developera?

Zastupitelstvo města 26. září 2019 odsouhlasilo změnu územního plánu v Křivoklátském sídlišti tak, aby zde mohl na pozemcích bývalé pily vyrůst obchodní dům. Při prvním projednávání žádosti majitele pozemku na dubnovém zastupitelstvu návrh neprošel o jeden hlas, nyní se dvanáct kladných hlasů našlo. Naše sdružení podporuje rozšíření nabídky prodeje v sídlišti, ale má výhrady ke způsobu posouzení návrhu a provedení stavby.  Změny územního plánu a povolování velkých staveb je třeba řešit v souvislostech, koncepčně a ve prospěch občanů. Na jednání zastupitelstva jsme proto přišli s protinávrhem, který by stavbu obchodního domu umožnil po úpravách zmírňujících negativní dopady představeného projektu a zohledňujících další požadavky obyvatel sídliště. Podrobnosti najdete v předloženém protinávrhu.

   K našemu zklamání čtyři volební strany či sdružení nechtěly diskutovat o lepším začlenění objektu v rámci sídliště, snížení hluku při zásobování či zabránění redukci zeleně a podpořily návrh předložený developerem. Nebyly vyslechnuty názory městského architekta, nečekalo se na stanovisko strategického výboru zastupitelstva. 

Město tím promarnilo příležitost ovlivnit realizaci ve prospěch občanů. Je přitom naprosto běžné, že města s developery jednají a dokážou ovlivnit výsledný návrh ku prospěchu občanů. 

Co bude dál? Stavba se rozběhne, ale my se budeme všemožně snažit, aby byly využity zbývající nástroje města (plánovací smlouva, apod.) k minimalizaci negativních dopadů. 

Protinávrh k bodu „Změna územního plánu“ předložený zastupiteli MPR-RPM na jednání zastupitelstva města 26.9.2019

Důvodová zpráva

Dne 11.9.2019 byl na MěÚ podán návrh na pořízení změny ÚP v lokalitě Křivoklátské sídliště. Změna umožní výstavbu obchodního centra (dále OC).  Naše sdružení rozšíření nabídky prodeje v Křivoklátském sídlišti nebo jeho blízkosti podporuje.

Podporujeme je však logicky jen za podmínek, které jsou přínosné pro město a jeho obyvatele a tedy tak, abychom konali dle našeho svědomí a s péčí řádného hospodáře.

V případě výstavby na předmětných pozemcích bývalé pily zdůrazňujeme, že je třeba posuzovat návrh v kontextu sousedních pozemků i celého sídliště. Jsme připraveni návrh podpořit, pokud se vezmou do úvahy a dobře zváží všechny možné zásadní důsledky změny územního plánu, o níž máme dnes hlasovat. 

V Křivoklátském sídlišti bydlí čtvrtina města a proto jsme vždy požadovali, aby rozhodování o jeho rozvoji probíhalo standardním a koncepčním postupem a to přes Strategický výbor ZM, městského architekta, širší diskuzi s občany, nikoliv ukvapeným a narychlo zastupitelstvu předloženým hlasováním. Tato snaha vedla zastupitele ke schválení usnesení č 17 z 1. zasedání ZM 20.12.2018, jímž se ukládá Strategickému výboru ZM zabývat se rozvojem tzv. Horního Hamira v Křivoklátském sídlišti. Ač se tímto úkolem včetně návrhu na stavbu OD výbor zabýval, jeho závěry nebyly dosud projednány a zohledněny.

To vše nás vede k tomu, že nemůžeme hlasovat pro usnesení tak, jak je navrženo,  a to z těchto důvodů: je šito horkou jehlou, je nekoncepční a hlavně přináší několik velmi zásadních problémů, které by se nám jako bumerang vrátily v blízké budoucnosti. 

Jaké problémy máme na mysli?

 • Hrozící výstavba dalších hal – investor navrhuje zrušení regulativu “malé objemy staveb” do 150 m2 nejen na pozemcích p. Ing. Jaroslava Stehlíka, ale i na pozemcích dalších vlastníků – plocha přestavby P4.
 • Hrozící zhoršená dopravní situace v sídlišti – nemalá část občanů z jiných lokalit města bude využívat ulice Topinkova, Křivoklátská jako příjezd k obchodnímu domu. Kudy budou například jezdit do OC obyvatelé Pecínova nebo z lokality Na Spravedlnosti? Zřejmě nejkratší cestou rovnou přes sídliště.
 • Snížený podíl zeleně. Investor navrhuje snížení podílu zeleně, ale v rámci opět celé plochy P4. Neznáme podíl zeleně na pozemcích vztahujících se k obchodnímu domu (parkoviště, obchodní dům samotný). Jak může být stanoveno procento zeleně na plochu P4, když nevíme, jak by měla ve finále plocha vypadat. Nízký podíl zeleně má negativní vliv na danou lokalitu (prašnost, lokálně zvýšená teplota v létě,…)
 • Nevhodně navržený vjezd do lokality z hlavní silnice řeší jen potřebu investora, nezohledňuje potřeby města a vjezd na parkoviště místních občanů
 • Nevzhledná 5,5 metrová zeď, tedy výška 2 pater v těsné blízkosti obytného domu
 • Zásobování obchodního domu v blízkosti obytného domu. 

Mělo by být standardní, že vlastník a potažmo investor jednají s městem a městským architektem v několika kolech jednání, tak aby se zohlednily možnosti a potřeby obou stran a dospělo k optimálnímu, vzájemně přijatelnému řešení. 

Nepovažujeme za vhodné, aby si vlastník pozemku a investor navrhl změnu územního plánu a zastupitelstvo o něm hlasovalo, aniž by tato věc byla řádně projednána. Jako zastupitelé bychom měli mít mnohem více informací o dopadech navrhované změny. 

Předložený návrh na úpravu územního plánu vykazuje zjevné vady a rizika pro město. 

Abychom jednání s vlastníkem a investorem  posunuli do standardní roviny a zajistili, že eliminujeme současná hrozící nebezpečí vyplývající z přijetí návrhu, navrhujeme protinávrh tohoto znění:

Návrh usnesení

Zastupitelstvo Města

 1. Rozšiřuje a upřesňuje plán činnosti Výboru pro strategický rozvoj města o následující bod: Zabývat se územní situací navrhované výstavby obchodního centra v Křivoklátském sídlišti v kontextu celé plochy definované územním plánem jako plocha P4 a návrhem změny územního plánu
 2. Doporučuje radě města
   1. Zpracovat dopravní studii dopravního zatížení okolních komunikací, pokud by se měl v Křivoklátském sídlišti postavit obchodní dům o rozloze 1500m2
   2. Zabývat se požadavkem vlastníka/investora na snížení podílu zeleně, navrhnout a projednat a předložit zastupitelstvu města návrh kompenzací, případně projednat taková opatření, která nepovedou ke snížení zeleně
   3. Zajistit zpracování návrhu umístění obchodního domu včetně návrhu využití okolních ploch (územním plánem definované lokality P4)
   4. Předložit zpracování územní studie pro Křivoklátské sídliště
 3. Ukládá tajemníkovi města zveřejnit výsledky ankety včetně komentářů a seznámit veřejnost se zněním petice a počtem podepsaných osob

 


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..