Rozpočet města na rok 2021

Reakce sdružení Město pro rodinu – Rodina pro město na článek ‚Komentář k rozpočtu 2021 za sdružení SPOLEČNĚ‘ v NS měsíčníku č. 1/2021 a na FB

Vážení spoluobčané,
rád bych vám zprostředkoval pohled na tvorbu rozpočtu pro letošní rok za naše sdružení Město pro rodinu – Rodina pro město (MPR – RPM).
Považuji za nutné doplnit některé informace a uvést na pravou míru řadu těch neúplných nebo nesprávných včetně chybných interpretací opozičního sdružení Společně zveřejněných ve shora zmíněném článku.
Již v loňském březnu, hned po uzavření ekonomiky ČR vlivem pandemie COVID, jsme na radě města aktivně otevřeli otázku, jak řešit propad daňových příjmů. Velmi záhy vznikla pod vedením našeho sdružení Komise pro revizi rozpočtu COVID (dále Komise).
Krátce nato, v dubnu, obdrželi její členové důležité podklady a během května a června se několikrát sešli či komunikovali podle možností on-line nebo po telefonu. V této souvislosti je třeba ocenit skvělou součinnost finančního odboru a odboru investic. Již na 40. radě města (RM) 25. května obdržela RM od Komise návrh možného řešení propadu daňových příjmů a také návrhy možného posunu do dalších let především investičních akcí, které nejsou podpořeny dotacemi. Ještě více rozpracovaná zpráva Komise byla projednána na červnovém zastupitelstvu města (ZM) a byla vzata na vědomí všemi 19 přítomnými zastupiteli včetně všech zástupců sdružení Společně.

Téma první: Nákup a prodej pozemků

Součástí uvedené zprávy byl i návrh řešení nového výdaje na koupi několika úzkých a malých pozemků v lokalitě za STK o celkové výměře 7326 m2 za průměrnou cenu 697 Kč/m2, celkem za 5,1 milionu Kč. Vedle tohoto nového výdaje z rozpočtu se Komise věnovala i další nové skutečnosti. Realizační firma nabídla rychlejší tempo výstavby kanalizace a čističky odpadních vod, což znamenalo přesun výdajů v objemu 14 milionů Kč z roku 2021 do roku 2020. Bylo na rozhodnutí zastupitelstva, zda akceptuje rychlejší výstavbu kanalizace spojenou s tímto přesunem.
Tyto nové celkové výdaje ve výši téměř 20 milionů Kč navrhla Komise řešit rezervou 5 milionů Kč na běžném účtu a prodejem 4 parcel v ulici Nádražní. Jsou to pozemky bývalé školní zahrady o výměře celkem 6100 m2. Tyto parcely byly strategicky připravovány na úplné zasíťování tak, aby po dokončení kanalizace přinesly nejvyšší tržní cenu. Jejich prodej na základě prosincového rozhodnutí zastupitelstva proběhne v roce 2021.
Rozpory v prezentovaných postojích MPR-RPM a sdružení Společně.
Záměr na změny v rozpočtu byl vzat na vědomí všemi zastupiteli za Společně na červnovém zasedání ZM. Podobně byl v průběhu jara diskutován nákup a prodej pozemků na strategickém výboru, kde jsou zastoupena všechna volebních uskupení.
Zápis Komise byl odsouhlasen i členem Komise kolegou Pavlem Adeltem ze Společně. A najednou v článku lednového měsíčníku (ale také na FB) píše: „…odmítáme tuto zbytečnou privatizaci majetku města…“.
Záměr koupě pozemků za STK obsahoval samozřejmě také návrh, kde prostředky na jejich koupi získat, tedy prodejem zasíťovaných pozemků v ul. Nádražní.
Na prosincovém jednání zastupitelstva členové Společně přesně v čas zahájení jednání (18.00 hod.) rozdávali dokument navrhující ‚nová‘ pravidla prodeje pozemků s cílem prodej odložit. Jejich pravidla však fakticky kopírují postupy, jak byl projednáván prodej pozemků Nádražní.
Zrekapitulujme, že naše město získalo scelením drobných pozemků za STK jeden rovinatý o celkové výměře 7326 m2. Zároveň deklarovalo záměr prodat svažité pozemky v Nádražní o výměře 6100 m2.
Nepřichází tedy ani o metr čtvereční půdy, ale právě naopak. Transakce bude pro Strašecí výhodná i ekonomicky. Město nakupuje pozemky za 697 Kč/m2 a prodává je podle znaleckého posudku za cenu vyšší než 2500 Kč/m2 (obálková metoda teprve ukáže skutečnou kupní cenu). Znovu připomeňme, že nákup i prodej těchto pozemků byl poměrně dlouho diskutován a řešila se i otázka, zda by pozemky mohly být v budoucnu vhodné třeba na výstavbu nějaké občanské vybavenosti. NIKDO nepředložil žádné jiné řešení.

Téma druhé: Žádost o úvěr

Komise navrhla pro překlenutí možného nedostatku zdrojů na běžném účtu ke konci loňského roku (z důvodů pandemie a velkých investičních akcí) dočasně využít roční kontokorentní (KTK) úvěr v objemu 20 milionů Kč.
Tento úvěr je výhodný tím, že pokud se nečerpá, neplatí se žádné úroky ani poplatky z nečerpané částky a ani poplatky za poskytnutí či vedení úvěru.
Návrh Komise z 24. června byl projednán na srpnovém zastupitelstvu a na základě jejích dvou zářijových jednání byl úvěr finálně schválen na říjnovém ZM. A to hlasy 15 z 16 zastupitelů včetně všech přítomných zástupců Společně. Již na zářijových jednáních Komise i na říjnovém ZM bylo zřetelně řečeno, že v průběhu roku 2021 bude vhodné roční KTK úvěr nahradit úvěrem investičním.
Rozpory v postojích MPR-RPM a sdružení Společně
Překvapivě si sdružení Společně v nyní komentovaném článku stěžuje, že v listopadu navrhlo uložit zastupitelstvu přijetí dlouhodobého úvěru, návrh jim prý ale nebyl schválen. Tedy totéž, co se již pár měsíců projednávalo v Komisi, kde má Společně svého zástupce. Proč nebyl návrh schválen?
Podle našeho názoru v případě KTK splatného v říjnu 2021 má smysl se jeho nahrazením investičním úvěrem zabývat někdy na přelomu března až dubna. V té době budeme mít jasnější představu ohledně vývoje daňových příjmů a představy o nutnosti dofinancovat případné nově získané dotace (např. čerstvě přiznaná dotace na halu BIOS).
Pro doplnění: v roce 2019, tedy za doby působení stávající koalice ve vedení města byly doplaceny všechny dřívější dlouhodobé úvěry města. Došlo tedy k úplnému oddlužení města a nový kontokorent nebyl vůbec v roce 2020 čerpán, takže žádné úroky město nehradilo. Sdružení Společně v lednovém článku dále uvedlo, že již v roce 2018 navrhovalo využití dlouhodobého investičního úvěru, také neúspěšně.
Město v těchto letech mělo naspořeno z předchozích let na realizaci přístavby ZŠ a na kanalizaci s ČOV na běžném účtu dostatek prostředků. Např. na konci roku 2018 byl zůstatek účtu přes 51 milionů Kč, na konci roku 2019 přes 45 milionů Kč a rok 2020 skončil po realizaci nákladných investic se zůstatkem cca 15 milionů Kč.
Nedávalo proto smysl brát si úvěr, zejména když po většinu roku 2019 byla sazba ČNB 2 % p. a. Úvěrové zdroje v objemu 20 milionů Kč za sazbu cca 2,5 % by představovaly roční úrokový náklad města 500 tisíc Kč (!).
Jako lepší řešení než čerpat v tu dobu nepotřebný úvěr, jsme hledali cesty vedoucí ke zhodnocení volných prostředků.
Za roky 2019 a 2020 město obdrželo za uložené volné prostředky na spořících účtech úrok přes 178 tisíc Kč. Výtka sdružení Společně k hospodaření města v letech 2019 až 2021, kdy rozpočty dosáhnou kumulativně záporné saldo 62 milionů Kč, opomíjí fakt, že máme díky zodpovědnému přístupu možnost využít prostředky uspořené v předchozích letech. Věříme, že není třeba občanům připomínat zásadní a nákladné investiční akce jako rozsáhlou přístavbu ZŠ, výstavbu kanalizace a ČOV, rekonstrukci NKC, opravy řady silnic, chodníků a veřejného osvětlení. A to vše dosud jen za „naše“ peníze. Prostě jsou roky, kdy více šetříte, abyste v dalších letech mohli realizovat větší investiční výdaje.

Téma třetí: Jak vznikal rozpočet 2021

Na přípravě rozpočtu se intenzívně pracovalo od poloviny října. První čtení proběhlo na RM již 2. listopadu a poté ho obdržel i finanční výbor (FV), v kterém tradičně převažují hlasy opozice.
V druhé půlce listopadu parlament ČR udělal daňový veletoč a museli jsme sáhnout ke snížení navržených daňových příjmů, což vedlo k dalšímu nezbytnému projednání v RM i na FV. Je tedy namístě výčitka, že FV musel návrh rozpočtu opakovaně projednávat?
Rozpočet města obsahuje přes 100 příjmových a výdajových paragrafů, které se dále dělí na stovky položek. Drtivá většina z nich je navržena dle očekávané skutečnosti i skutečností minulých let. Byť bylo v prosinci zřejmé, že ještě dojde k nějaké úpravě daní v ČR, a tedy očekávaných daňových příjmů města, bude se to týkat možná tří daňových paragrafů. Anebo paragrafu nazvaného pro zjednodušení ‚Kompenzace pro obce‘. Když je 97 paragrafů více méně daných a u tří daňových příjmů je naplánovaná ta nejvíce pesimistická varianta, další změny daní by měly spíše jen zvýšit příjmy města. A to je opět pravomoc zastupitelstva realizovat v průběhu roku rozpočtová opatření. Opozice včetně Společně přišla jako obvykle na poslední chvíli s návrhem rozpočtového provizoria (rozhodně se nejednalo o návrh FV). Tedy: neschvalme rozpočet a každý měsíc 2021 bude možné utratit jen jednu dvanáctinu rozpočtu roku 2020. Tento návrh byl za nás nepřijatelný.
Například by znamenal, že když bude v lednu sněhová kalamita, na úklid smí být vynaložena jen 1/12 výdajů 2020. Anebo v zimě se topí a v létě ne, tedy měsíční výdaj je v lednu vždy vyšší než 1/12.
Na prosincovém zastupitelstvu jsme všechny tyto důvody racionálně vysvětlili. Zdůraznili jsme neskutečnou administrativní zátěž dvojího rozepisování stovek položek pro finanční odbor a návrh rozpočtu byl nakonec schválen.
Sdružení Společně očekávaně rozpočet nepodpořilo. Podobně jako v říjnu nepodpořilo uvolnění částky 6 milionů z výše uvedených 14 mil. na pokračování výstavby kanalizace.

Téma čtvrté: Výdaje a úspory a obvinění ‚městská správa nešetří…‘

Co si opravdu zaslouží detailnější výklad, je v článku uvedený sloupcový graf. Obsahuje komentář, že rozpočet města v roce 2021 bude mít o 27 % vyšší běžné výdaje než v roce 2020 s emotivním dovětkem ‚městská správa nešetří…‘ Ano, pouhým porovnáním čísel představujících běžné výdaje (86,228 milionu Kč za 2020 a 109,9 milionu Kč za 2021) dosáhneme nárůst o 27 % (o 23,7 milionu Kč). Kdo však problematiku zná, ví, že běžné výdaje v roce 2021 v sobě zahrnují například zvýšenou částku 20 milionů Kč na opravu komunikací v celé šíři po budování kanalizace. Dále opravy souvisejících chodníků a dalších komunikací (např. Zahradní) celkem za téměř 3 miliony Kč. Zahrnují i rozsáhlou obnovu veřejného osvětlení v ulicích, kde se dělá kanalizace v rozpočtu za 5,5 milionu Kč a další. A také navýšení grantového systému o 300 tisíc Kč na projekty, které si mohou navrhnout občané.
Je naprosto zřejmé, že sdružení Společně a autor článku a kolega z Komise pro revizi rozpočtu Pavel Adelt zná tyto skutečnosti naprosto bezpečně. Je tedy otázkou, proč používá účelně zkreslenou interpretaci o nedostatečném šetření.
Velký úbytek v běžných výdajích vzniká také v souvislosti s odváděním DPH. Protože město v roce 2020 realizovalo významné investiční akce (např. kanalizace 64 milionů Kč), vrátilo se mu na DPH 5,7 milionu Kč (o to jsou vykázané běžné výdaje 2020 nižší).
V roce 2021 rozpočet předpokládá, že město naopak odvede na DPH 1 milion Kč (o to budou běžné výdaje 2021 vyšší). Jenom z tohoto důvodu dojde ke změně na běžných výdajích v neprospěch roku 2021
o 6,7 milionu Kč! V běžných výdajích jsou zahrnuty i náklady úřadu. Ty jsou v roce 2021 naplánovány ve stejné částce jako v roce 2020. Dále jsou v roce 2021 nižší výdaje na městská kulturní zařízení o více než 1 milion Kč, na základní školu o 400 tisíc Kč, na opravy kanalizace o více než 600 tisíc Kč, na veřejnou zeleň o 250 tisíc Kč atd.
Na jakém základě tedy autor v článku tvrdí, že městská správa nešetří?
aVěříme, že výše uvedený výčet dostatečně vysvětluje objektivní důvody nárůstu běžných výdajů a že tyto důvody jsou smysluplné. Skutečně se nechceme podepsat pod to, že v rámci budování kanalizace zůstanou v ulicích jen zalátané výkopové rýhy, jak to určuje dotace. Nechceme se podepsat pod to, že se neopraví v dotčených ulicích chodníky, nenainstaluje se úsporné veřejné osvětlení. Chceme mít ulice našeho města pěkné, v celé šíři opravené – když už se v nich kope – byť to letos něco bude stát. V tomto ohledu se podle našich zkušeností skutečně úspora za každou cenu nevyplatí.

Jan Bechyně
člen rady města za MPR – RPM
předseda Komise pro revizi rozpočtu COVID


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..