Cyklostezka „Ze Strašecí do Stochova na kole I.etapa“

14. července 2010

Neuvěřitelně drahou cyklostezku nechal postavit pražský magistrát. Kilometr stál skoro tolik, co výstavba stejně dlouhého úseku silnice I. třídy – 50 milionů korun…

…probíhala zpráva médii na začátku letošního roku

Asi by nikoho ani nenapadlo, že se něco podobného chystá v Novém Strašecí. A přeci.

Na veřejném zasedání zastupitelstva konaného dne 30.6.2010 město předložilo zastupitelům na vědomí informaci o tom, že podalo dne 15.6.2010 žádost o poskytnutí dotace na cyklostezku „Ze Strašecí do Stochova na kole I.etapa“ a to v hodnotě 10mil Kč (10.060.380,-Kč) zahrnující 2mil finanční spoluúčast města. Cyklostezka by měla vést od „Křížku“ směrem na Stochov po stávající asfaltce kolem skládky „Na Okrouhlici“, dále po stávající polní cestě na hranici katastru, který končí na rozcestí cest na Stochov a ke Stochovské kapličce.

Situace je dnes následující:

Část nynější cesty má již dostatečně kvalitní asfaltový povrch – (cca 600 m). Od konce tohoto úseku k hranici katastru Stochova to je pak 850 m. Z rozhovoru s vedoucím odboru investic p.Friebertem vyplynulo, že uvažují stávající asfaltový povrch o délce 600 metrů potáhnout novým asfaltovým povrchem a navazující úsek 850 metrů vybudovat nově.

Pro srovnání cena cyklostezky na Rudu v úseku cca 650 m činila v roce 2006 850 tisíc Kč.

Když jsme se dotazovali na detaily, bylo nám sděleno, že hlavním důvodem takto vysoké ceny je to, že by byla vedena v úseku, který je zároveń využíván zemědělskými stroji a proto by musel splňovat zcela jiné parametry.

Zajímavý je i způsob oznámení. Zastupitelům byla tato informace předložena až při samotném zastupitelstvu, takže se nemohli na tento bod vůbec připravit. Byl také porušen jednací řád, neboť nebyla předložena povinná důvodová zpráva, která musí obsahovat ekonomický dopad, tedy zjednodušene řečeno, odkud chce město peníze vzít. Paragrafoví nimralové budou oponovat, že v bodě Různé důvodová zpráva být nemusí, ale plánovaný výdaj ve výši cca 2mil Kč (zbytek by měl být snad pokryt dotací) je dost „významný“ výdaj v rozpočtu a ekonomický dopad by si určitě zasloužil.

Nestálo by za to např. pokusit se vybudovat cyklostezku vedle této zemědělské komunikace a na několika místech vybudovat přejezdy do polí? Pokusit se nejdříve zeptat majitelů těchto nemovitostí na případný odprodej části pozemku potřebného pro vybudování cyklostezky?

nebo

najít jinou vhodnější trasu, např. v územním plánu podél Novostrašeckého potoka? …lokalitou plánovaného biokoridoru „Hliništěmi“?

Otázek by se našlo více, ale proč je pokládat, když je stejně nikdo nechce slyšet.

Dalším rozporem je cena díla. Na zastupitelstvu z úst pana starosty zaznělo, že cena může být nakonec mnohem nižší, než plánovaná. Příkladem je prý např. cena zateplení na Základní škole. Na druhou stranu z úst p. Frieberta zaznělo, že se jedná o normovanou cenu uvedenou projektantem a že bude rád, když mu seženeme jiného, který to spočítá „lépe“.

Co nám tedy vadí?

  • plýtvání penězi z dotačních titulů = peněz daňových poplatníků
  • absolutní ignorování jakékoli diskuze
  • rozpočtem neplánovaný vysoký výdaj ve výši 2 mil. (které mohou být účelněji vynaloženy např. na opravu silnic a chodníků uvnitř města)
  • porušování jednacího řádu, neboť v rozporu s jednacím řádem není zdůvodněno odkud bychom peníze na dofinancování dotace vzali
  • ignorování schváleného strategického plánu, který definuje důležitější potřebné věci.
  • cyklodálnice o délce 1,45 km bude nyní končit uprostřed polí na hranici katastru se Stochove. Dle vyjádření města Stochov do budoucna o cyklostezce určitě uvažují, nyní ale prioritně řeší důležitější investice jako je zateplování bytovek.

Parkovací systém v Novém Strašecí

14. června 2010

Většina z Vás ví, že parkovací systém v našem městě zahrnuje parkovací stání placená prostřednictvím parkovacích automatů v centru a přilehlých ulicích, a dále pronajatá stání v Křivoklátské/Topinkově (obyvatelé ostatních sídlišť za parkování platit nemusí). Málokdo ale tuší, jak se s vybranými penězi nakládá. Podívejme se tedy na tento systém podrobněji. Detaily jsou popsány na obrázku.

Parkování

2006: proběhla velmi komplikovaná finanční transakce jejímž výsledkem bylo, že město zaplatilo 850 tisíc Kč za parkovací automaty a svěřilo je Technickým službám , s.r.o. (dále TS).

2008: město svěřilo komunikace, parkovací plochy a chodníky Technickým službám , s.r.o. TS mohou vybírat parkovné a za to musí provádět běžnou údržbu komunikací (drobné opravy, ale nikoliv rekonstrukce, čištění a zimní údržbu)

Z obrázku vidíme pravděpodobnou roční bilanci TS.

Příjmy: 1 300 tis. Kč (vybrané parkovné a nájemné)

Výdaje: neveřejná částka, náš odhad je 400 -500 tis. Kč (drobná údržba, správa automatů a parkovišť)

Jaký je tedy zisk? Co se s ním děje? To nejsou veřejné informace. Veškerý zisk prý rozděluje rada města. Ta však jedná za zavřenými dveřmi a zastupitelům se svěřuje jen neochotně.

Náš zastupitel J. Bechyně navrhl, aby o využití této částky rozhodovalo zastupitelstvo (na veřejném jednání). Tento návrh podpořili jen 4 opoziční zastupitelé, koalice (ODS, ČSSD, SNOM) byla proti. Takže zase zavřeno!

Nebezpečný mostek u čističky odpadních vod

12. 4. 2010

Přechod u jatek

Dne 29.3.2010 jsme obdrželi informaci od p. Zdeňka Englického, referenta oddělení silničního hospodářství, že bylo instalováno zábradlí u čističky odpadních vod.

Dne 22.9.2009 bylo uskutečněno místní šetření, na které se dostavili :
– za město (p. Friebert, pí Heroldová)
– p. Zdeněk Englický
– p. Jan Bureš (MPR)

Bylo shledáno, že mostek bez instalovaného zábradli představuje velké nebezpečí. Protože se místního šetření nezúčastnil vlastník – Školní statek Lány – bylo rozhodnuto, že mu bude zaslán dopis s výzvou k nápravě.

Tímto bych chtěl poděkovat všem zúčastněným stranám za spolupráci.

Jan Bureš

Dne 23.3. 2009 jsme zaslali Městu dotaz, zda mostek v těsné blízkosti čističky odpadních vod – ulice Do Hlinišť – vyhovuje současným platným normám. Tento mostek není nijak označen, není na něm zábradlí a přitom hloubka od komunikace k potoku je více jak 2 metry. Toto místo tak – obrazně řečeno – čeká na svou oběť. Tato situace nám není lhostejná, a tak jsme iniciovali kroky, které by vedli k nápravě.

Po upřesnění (27.4.2009) o který přesně mostek se jedná jsem dne 6. 5 obdržel odpověď. Viz zde

S obsahem odpovědi se ale neztotožňujeme. Domnívám se, že nachází-li se takto – dle mého názoru – nebezpečné místo v lokalitě, kam směřují občané na procházky, není možné je nechat bez povšimnutí. Jedna z rolí „Města“, kterou by mělo vykonávat pro své občany, je bezesporu dbát na jejich bezpečí, a to bez ohledu na to, zda jsou problematická místa v majetku města či nikoli nebo zda město bylo nebo nebylo účastníkem nějakého řízení. Jedná-li se ještě o místo veřejně dostupné, je to zcela logické. Město má navíc větší kompetence než my „občané“.

Dne 28.8 jsme tedy zaslali žádost o prošetření odboru dopravy Města Rakovníka. 2.9.2009 nám byl doručen dopis, ve kterém odbor dopravy nařizuje na 22.9.2009 ústní jednání. Dopis je dostupný zde

Další informace budou následovat.