Parkovací systém v Novém Strašecí

14. června 2010

Většina z Vás ví, že parkovací systém v našem městě zahrnuje parkovací stání placená prostřednictvím parkovacích automatů v centru a přilehlých ulicích, a dále pronajatá stání v Křivoklátské/Topinkově (obyvatelé ostatních sídlišť za parkování platit nemusí). Málokdo ale tuší, jak se s vybranými penězi nakládá. Podívejme se tedy na tento systém podrobněji. Detaily jsou popsány na obrázku.

Parkování

2006: proběhla velmi komplikovaná finanční transakce jejímž výsledkem bylo, že město zaplatilo 850 tisíc Kč za parkovací automaty a svěřilo je Technickým službám , s.r.o. (dále TS).

2008: město svěřilo komunikace, parkovací plochy a chodníky Technickým službám , s.r.o. TS mohou vybírat parkovné a za to musí provádět běžnou údržbu komunikací (drobné opravy, ale nikoliv rekonstrukce, čištění a zimní údržbu)

Z obrázku vidíme pravděpodobnou roční bilanci TS.

Příjmy: 1 300 tis. Kč (vybrané parkovné a nájemné)

Výdaje: neveřejná částka, náš odhad je 400 -500 tis. Kč (drobná údržba, správa automatů a parkovišť)

Jaký je tedy zisk? Co se s ním děje? To nejsou veřejné informace. Veškerý zisk prý rozděluje rada města. Ta však jedná za zavřenými dveřmi a zastupitelům se svěřuje jen neochotně.

Náš zastupitel J. Bechyně navrhl, aby o využití této částky rozhodovalo zastupitelstvo (na veřejném jednání). Tento návrh podpořili jen 4 opoziční zastupitelé, koalice (ODS, ČSSD, SNOM) byla proti. Takže zase zavřeno!

Nebezpečný mostek u čističky odpadních vod

12. 4. 2010

Přechod u jatek

Dne 29.3.2010 jsme obdrželi informaci od p. Zdeňka Englického, referenta oddělení silničního hospodářství, že bylo instalováno zábradlí u čističky odpadních vod.

Dne 22.9.2009 bylo uskutečněno místní šetření, na které se dostavili :
– za město (p. Friebert, pí Heroldová)
– p. Zdeněk Englický
– p. Jan Bureš (MPR)

Bylo shledáno, že mostek bez instalovaného zábradli představuje velké nebezpečí. Protože se místního šetření nezúčastnil vlastník – Školní statek Lány – bylo rozhodnuto, že mu bude zaslán dopis s výzvou k nápravě.

Tímto bych chtěl poděkovat všem zúčastněným stranám za spolupráci.

Jan Bureš

Dne 23.3. 2009 jsme zaslali Městu dotaz, zda mostek v těsné blízkosti čističky odpadních vod – ulice Do Hlinišť – vyhovuje současným platným normám. Tento mostek není nijak označen, není na něm zábradlí a přitom hloubka od komunikace k potoku je více jak 2 metry. Toto místo tak – obrazně řečeno – čeká na svou oběť. Tato situace nám není lhostejná, a tak jsme iniciovali kroky, které by vedli k nápravě.

Po upřesnění (27.4.2009) o který přesně mostek se jedná jsem dne 6. 5 obdržel odpověď. Viz zde

S obsahem odpovědi se ale neztotožňujeme. Domnívám se, že nachází-li se takto – dle mého názoru – nebezpečné místo v lokalitě, kam směřují občané na procházky, není možné je nechat bez povšimnutí. Jedna z rolí „Města“, kterou by mělo vykonávat pro své občany, je bezesporu dbát na jejich bezpečí, a to bez ohledu na to, zda jsou problematická místa v majetku města či nikoli nebo zda město bylo nebo nebylo účastníkem nějakého řízení. Jedná-li se ještě o místo veřejně dostupné, je to zcela logické. Město má navíc větší kompetence než my „občané“.

Dne 28.8 jsme tedy zaslali žádost o prošetření odboru dopravy Města Rakovníka. 2.9.2009 nám byl doručen dopis, ve kterém odbor dopravy nařizuje na 22.9.2009 ústní jednání. Dopis je dostupný zde

Další informace budou následovat.

2 pohledy na 1 náměstí

26. února 2010

Kácet či nekácek. Když ano, kdy a jak? Když nevíte, zeptáte se odborníka. Problém je, když se k jedné záležitosti vyjádří 2 odborníci zcela odlišně.

Znalec, objednaný MU:
Pokácet polovinu lip, a nebo raději všechny
Posudek dostupný zde

Česká inspekce ŽP:
Stromů k pokácení není mnoho, zvolte postupnou obnovu
Posudek dostupný zde